موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده علوم انسانی
اساتید دانشکده
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی
رشته تحصیلی : تاریخ ایران
هیات علمی
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : دانشور دکتری
رشته تحصیلی : مدیریت
هیات علمی
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : دانشور دکتری
رشته تحصیلی : مدیریت
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی : دکتری
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
هیات علمی
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : حسابداری
هیات علمی
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی : دکتری
رشته تحصیلی : حقوق
هیات علمی
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی : دکتری
رشته تحصیلی : زبان انگلیسی
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی : دکتری
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
مرتبه علمی : پژوهشگر دکتری
مدرک تحصیلی : دانشور دکتری
رشته تحصیلی : ریاضی محض
مرتبه علمی : پژوهشگر دکتری
مدرک تحصیلی : دانشور دکتری
رشته تحصیلی : ریاضی محض
مرتبه علمی : پژوهشگر دکتری
مدرک تحصیلی : دانشور دکتری
رشته تحصیلی : آمار
مرتبه علمی : پژوهشگر دکتری
مدرک تحصیلی : دانشور دکتری
رشته تحصیلی : ریاضی
مرتبه علمی : پژوهشگر دکتری
مدرک تحصیلی : دانشور دکتری
رشته تحصیلی : ادبیات فارسی
مرتبه علمی : پژوهشگر دکتری
مدرک تحصیلی : دانشور دکتری
رشته تحصیلی : ادبیات فارسی
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : ریاضی
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : ریاضی
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : فیزیک
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : ریاضی
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : ریاضی
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : زبان انگلیسی
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : ریاضی
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : ادبیات فارسی
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : زبان انگلیسی
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : فیزیک
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی : دکتری
رشته تحصیلی : فلسفه
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : حسابداری
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : حسابداری
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : حسابداری
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : حسابداری
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : حسابداری
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : حسابداری
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : حسابداری
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : حسابداری
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : حسابداری
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : حسابداری
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : حسابداری
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی : دکتری
رشته تحصیلی : روانشناسی
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : روانشناسی
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی : دکتری
رشته تحصیلی : روانشناسی
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی : دکتری
رشته تحصیلی : روانشناسی
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : دانشور دکترا
رشته تحصیلی : روانشناسی
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : حقوق
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : حسابداری
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی : دکتری
رشته تحصیلی : روانشناسی
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : حسابداری
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی : دکتری
رشته تحصیلی : حقوق
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : دانشور دکترا
رشته تحصیلی : روانشناسی
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : حسابداری
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی : دکتری
رشته تحصیلی : حقوق
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : دانشور دکترا
رشته تحصیلی : حقوق
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : حسابداری
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : حسابداری
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : مدیریت صنعتی
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی
رشته تحصیلی : حقوق
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : اقتصاد
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی : دکتری
رشته تحصیلی : مدیریت صنعتی