موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده علوم انسانی
بخش مدیریت
کارشناسی پیوسته مدیریت امور بانکی