موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده علوم انسانی
معرفی دانشکده

دانشکده علوم انسانی از سال 1394 با رشته حسابداری در موسسه آموزش عالی آپادانا تاسیس شد، و در سال های بعد با اضافه شدن رشته های مدیریت، حقوق و روانشناسی توسعه یافت. این دانشکده در حال حاضر دارای چهار بخش، ده رشته مقطع و دوازده هیات علمی است. بخش مدیریت دانشکده دارای رشته های کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش مالی، کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ، کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی و کارشناسی پیوسته مدیریت مالی می باشد. بخش حقوق دانشکده دارای رشته های کارشناسی ارشد حقوق گرایش مالی و اقتصادی و کارشناسی پیوسته حقوق می باشد. بخش حسابداری نیز دارای رشته های کارشناسی پیوسته حسابداری، کارشناسی ناپیوسته حسابداری و کاردانی پیوسته حسابداری است. بخش  روانشناسی نیز در مقطع کارشناسی پیوسته فعالیت دارند.

ممتازین
علیرضا حمزوی
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی (مهر96) معدل: 19/36
ملیکا علی پور دوانی نژاد
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی (مهر95) معدل: 17/85
ناهید مهری
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی (مهر96) معدل: 17/69
سیده زهرا زاهد زاهدانی
رتبه اول کارشناسی روانشناسی(مهر96)،معدل:19.42
امیر صلحی
رتبه اول کارشناسی حقوق(مهر96)،معدل:19.34
نجمه زارع مهذبیه
رتبه اول کارشناسی ناپیوسته حسابداری(مهرو بهمن 96)، معدل:19.53
حسین مرشدی
رتبه اول کارشناسی پیوسته حسابداری(مهر و بهمن 96)،معدل:19.24
سارا معصومی
رتبه اول کارشناسی پیوسته حسابداری (مهر و بهمن 95)،معدل:19.51
آیگین گلابلی
رتبه اول کاردانی پیوسته حسابداری(مهر 95)،معدل: 19.56
مریم حسینی
رتبه اول کاردانی پیوسته حسابداری(مهر و بهمن 96)،معدل: 17.2
راضیه جولائی
رتبه اول کارشناسی روانشناسی (بهمن96)،معدل:19.5
فاطمه پرویزی
رتبه اول کارشناسی ناپیوسته حسابداری (مهر و بهمن 95)،معدل:17.54
راضیه کریمی
رتبه اول کارشناسی پیوسته حسابداری (مهر96)،معدل:20
محمدرضا عابدی قشقایی
رتبه اول کارشناسی ناپیوسته(مهر 96)،معدل: 18.98
مریم مکلا
رتبه اول کارشناسی پیوسته روانشناسی(ورودی مهر96)، معدل:19.36
راضیه جولائی
رتبه اول کارشناسی پیوسته روانشناسی(ورودی بهمن 96)،معدل:19.9
امیر صلحی
رتبه اول کارشناسی حقوق(مهر96)،معدل:18.57
غزال گودرزی فرد
کارشناسی پیوسته روانشناسی(ورودی مهر 97)،معدل:19.55
شیدا اسکندریان
رتبه اول کارشناسی حقوق(مهر97)،معدل:19.04
فاطمه درویش
رتبه اول کارشناسی ناپیوسته حسابداری (مهر 97)،معدل:19.344
مریم فرج پور
رتبه اول کاردانی پیوسته حسابداری( بهمن 95)،معدل: 18.79
سارا معصومی
رتبه اول کارشناسی پیوسته حسابداری (مهر95)،معدل:19.27
سارا یاوری
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته حسابداری (مهر و بهمن 97) معدل: 19/41
راضیه کریمی
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته حسابداری (مهر و بهمن 96) معدل: 19/96
سارا معصومی
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته حسابداری (مهر و بهمن 95) معدل: 19/38
راضیه تقی زاده
رتبه اول رشته کارشناسی ناپیوسته حسابداری (مهر و بهمن 97) معدل: 18/7
محمدرضا عابدی قشلاقی
رتبه اول رشته کارشناسی ناپیوسته حسابداری (مهر و بهمن 96) معدل: 19/94
زهرا کوهسار
رتبه اول رشته کاردانی پیوسته حسابداری (مهر و بهمن 97) معدل: 17
مریم حسینی
رتبه اول رشته کاردانی پیوسته حسابداری (مهر و بهمن 96) معدل: 17/88
راضیه جولائی
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته روانشناسی (مهر و بهمن 97) معدل: 19/7
مریم مکلا
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته روانشناسی (مهر و بهمن 96) معدل: 19/5
نجمه امیری
رتبه اول رشته کاردانی پیوسته طراحی دوخت (مهر و بهمن 97) معدل: 18/39
ندا دهقانی
رتبه اول رشته کاردانی پیوسته طراحی دوخت (مهر و بهمن 96) معدل: 19/32
حمیده جمال آبادی
رتبه اول رشته کارشناسی ناپیوسته طراحی دوخت (مهر و بهمن 96) معدل: 19/57
مریم سلطانی گوهری
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته مدیریت مالی (مهر و بهمن 97) معدل: 19/84
حانیه پیرابی
رتبه اول رشته کارشناسی ناپیوسته طراحی پوشاک (مهر و بهمن 97) معدل: 19/71
افسانه حسن پور
رتبه اول رشته کارشناسی ناپیوسته طراحی پوشاک (مهر و بهمن 96) معدل: 16/94
حسین زارع
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی (مهر و بهمن 96) معدل: 17/7
نیکی موحد
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی (مهر و بهمن 97) معدل: 19/47
مریم جرفی صالح زاده
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی (مهر و بهمن 97) معدل: 17/91
علیرضا حمزوی
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی (مهر و بهمن 96) معدل: 18/99
محمدعلی اسدپور
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی (مهر و بهمن 95) معدل: 18/59
نجمه زارع مهذبيه
رتبه اول رشته کارشناسی ناپیوسته حسابداری (بهمن 96) معدل: 18/82
راضيه تقي زاده
رتبه اول رشته کارشناسی ناپیوسته حسابداری (مهر و بهمن 97) معدل: 17/46
فاطمه سبزي
رتبه اول رشته کارشناسی ناپیوسته حسابداری (مهر 98) معدل: 18/89
مريم غلامي اصطهباناتي
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته علوم ورزشی (مهر 98) معدل: 18/53
الهه شهرياري
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته امور بانکی (مهر 98) معدل: 18/7
مريم مکلا
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته روانشناسی (مهر 96) معدل: 19/21
ساينا مفاضي
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته روانشناسی (بهمن 96) معدل: 19/61
مانده زادسر
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته روانشناسی (مهر و بهمن 97) معدل: 19/89
مرضيه نوري نژاد
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته روانشناسی (مهر 98) معدل: 19/8
مليکا علي پوردواني نژاد
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی (مهر و بهمن 95) معدل: 16/99
عليرضا حمزوي
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی (مهر و بهمن 96) معدل: 19/28
شيرين پناهي
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی (مهر 98) معدل: 17/21
هانيه هاشمي زاده
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته مدیریت مالی (مهر و بهمن 97) معدل: 20
محمد کامياب
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته مدیریت مالی (مهر 98) معدل: 19/94
حانيه پيرابي
رتبه اول رشته کارشناسی ناپیوسته طراحی پوشاک (مهر و بهمن 97) معدل: 19/1
سهيلا شهبازي
رتبه اول رشته کاردانی پیوسته طراحی و دوخت (مهر و بهمن 97) معدل: 16/25
ليلا زارع
رتبه اول رشته کاردانی پیوسته طراحی دوخت (مهر 98) معدل: 17/28
راضيه کريمي
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته حسابداری (مهر و بهمن 96) معدل: 20
شکيلا رجبي خلاري
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته حسابداری (مهر و بهمن 97) معدل: 19/53
حسين احمدي فشاني
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته حسابداری (مهر 98) معدل: 19/33
سارا معصومي
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته حسابداری (مهر و بهمن 95) معدل: 18/71
ليلا پيکر
رتبه اول رشته کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی و دوخت (بهمن 96) معدل: 19/71
زينب نعمت الهي
رتبه اول رشته کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی و دوخت (مهر و بهمن 97) معدل: 19/88
نگار هنر
رتبه اول رشته کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی و دوخت (مهر 98 ) معدل: 19/55
ناهيد مهري
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی (مهر و بهمن 96) معدل: 17
نيکي موحد
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی (مهر 97) معدل: 19/49
آروين داوري شمس آبادي
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی (مهر 98) معدل: 19/69
زهرا شريفي اصل
رتبه اول رشته کاردانی پیوسته حسابداری (بهمن 96) معدل: 17/55
نيلوفر عدل مند طهماسبي
رتبه اول رشته کارشناسی ناپیوسته حسابداری (مهر و بهمن 98) معدل: 17/28
زهرا گياني
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته امور بانکی (مهر و بهمن 98) معدل: 17
حديث حسام پور
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته علوم ورزشی (مهر و بهمن 98) معدل: 19/19
زهرا عباس پور دهاقاني
رتبه اول رشته کاردانی پیوسته حسابداری (مهر و بهمن 98) معدل: 17/83
محسن زارع
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته حسابداری (مهر و بهمن 95) معدل: 18/24
نگار مراديان
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته حسابداری (مهر و بهمن 96) معدل: 19/19
زهرا زارع
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته حسابداری (مهر و بهمن 97) معدل: 18/74
حسين احمدي فشاني
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته حسابداری (مهر و بهمن 98) معدل: 18/41
شيرين پناهي
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی (مهر و بهمن 98) معدل: 18
مريم جرفي صالح زاده
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی (مهر و بهمن 97) معدل: 16/22
زهرا محمدي
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی (مهر و بهمن 96) معدل: 18/52
سيده مهسا ابطحي
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته مدیریت مالی (مهر و بهمن 97) معدل: 19/55
هانيه هوشمندي
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته مدیریت مالی (مهر و بهمن 98) معدل: 18/74
دانيال جعفري
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی (مهر و بهمن 98 ) معدل: 18/75
پرنيان اسلامبولي پور
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی (مهر و بهمن 97 ) معدل: 18/29
ناهيد مهري
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی (مهر و بهمن 96 ) معدل: 19/04
فاطمه ساجدي
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته روانشناسی (مهر و بهمن 98) معدل: 19/86
مائده زادسر
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته روانشناسی (مهر و بهمن 97) معدل: 20
علي کشت کار
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته روانشناسی (مهر 96) معدل: 19/57
ساينا مفاضي
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته روانشناسی (بهمن 96) معدل: 19/9
معرفی کتاب