موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده علوم انسانی
برگزاری jornal club
  • jornal club  با عنوان بررسی آخرین مقالات منتشر شده پژوهشی مدیریت با حضور آقای دکتر اردلان فیلی و آقای دکتر عباس ثابت

    تاریخ برگزاری: 23 اسفندماه 1397

    محل برگزاری : کتابخانه مؤسسه آموزش عالی آپادانا- ساختمان فرهنگشهر

    به نام خدا به گزارش انجمن علمی مدیریت جلسه ژورنال کالب به همت اساتید ودانشجویان ارشد گروه مدیریت درروز پنج شنبه ۲۳ اسفندماه ۱۳۹۷ ساعت ۳۰:۱۲ درسالن اجتماعات ساختمان فرهنگ شهر وبه منظوربررسی آخرین مقاالت منتشرشده پژوهشی مدیریت برگزارگردید. جلسه ژورنال کالب درراستای ارتقای علمی دانشجویان به منظورآشنایی باجدیدترین موضوعات وروش های تحقیقاتی وهم چنین چگونگی نگارش وارسال مقاالت پژوهشی به مجالت معتبربرگزارمی گردد. دراین جلسه که باحضور جناب آقای دکتراردلان فیلی معاون آموزشی و مدیرگروه کارشناسی ارشد مدیریت وجناب آقای دکترعباس ثابت مدیر پژوهشیموسسه آموزش عالی آپـادانا برگزارشد،تمام دانشجویان ۲ مقاله به صورت ساختارمند ارائه دادند واساتید ضمن نقد ابعاد مختلف و قالب بندی مقاالت به ارزیابی مقاالت وعملکرد دانشجویان و تحلیل و بررسی نتایج حاصل از مقاالت پرداخته وآنها رابا به روزترین مقاالت درسطح ایران وجهان مقایسه نمودند. بحث ونتیجه گیری ازمقاالت و پیشنهاد جهت موضوع ومحتوای مقاالت آینده پایان بخش جلسه ژورنال کلاب بود.

    1397/12/19-16:38:36