موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده علوم انسانی
بازدید از اورژانس اجتماعی
  • دانشجویان رشته روان شناسی دانشگاه آپادانا در نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398 به بازدید علمی - آموزشی میدانی از اورژانس اجتماعی پرداختند. این بازدید به همت معاونت آموزشی و انجمن علمی گروه روان شناسی و در حاشیه درس روان شناسی تجربی با راهنمایی استاد مربوطه برگزار گردید و دانشجویان ضمن آن با وطایف اورژانس اجتماعی و نقش روان شناسان در این سازمان آشنا شدند.

    1398/09/21-20:26:39