موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده علوم انسانی
بازدید از مرکز تخصصی نوروفیدبک
  • دانشجویان نیمسال پنجم رشته روان شناسی دانشگاه آپادانا در نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398 به بازدید علمی - آموزشی میدانی از مرکز نوروفیدبک پرداختند. این بازدید به همت معاونت آموزشی و انجمن علمی گروه روان شناسی و در حاشیه درس روان شناسی تجربی با راهنمایی استاد مربوطه برگزار گردید و دانشجویان ضمن آن با طریقه ی تشخیص و رمان از طریق این دستگاه و ابزار آن آشنا شده و ضمن مشاهده ی درمانجو و چگونگی پیش برد روند درمان سوالات خود را مطرح کردند.

    1398/09/21-20:17:49