موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده علوم انسانی
بازدید از بیمارستان امیر
  • در اردیبهشت ماه 1397 جمعی از دانشجویان رشته روان شناسی با هماهنگی اعضای انجمن علمی پرنيان تزنگان،محمدكديور،مريم مكلا،عرفان كمالزاده،سارا نوروزی به همراه گروه تئاتر دانشگاه به بازديد از بيمارستان امير پرداختند. هدف از این دیدار عیادت از بیماران کودک و ایجاد جوی شاد برای آن ها بوده است.

    1398/06/07-09:11:49