موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده علوم انسانی
معرفی دانشکده

دانشکده علوم انسانی از سال 1394 با رشته حسابداری در موسسه آموزش عالی آپادانا تاسیس شد، و در سال های بعد با اضافه شدن رشته های مدیریت، حقوق و روانشناسی توسعه یافت. این دانشکده در حال حاضر دارای چهار بخش، ده رشته مقطع و دوازده هیات علمی است. بخش مدیریت دانشکده دارای رشته های کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش مالی، کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ، کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی و کارشناسی پیوسته مدیریت مالی می باشد. بخش حقوق دانشکده دارای رشته های کارشناسی ارشد حقوق گرایش مالی و اقتصادی و کارشناسی پیوسته حقوق می باشد. بخش حسابداری نیز دارای رشته های کارشناسی پیوسته حسابداری، کارشناسی ناپیوسته حسابداری و کاردانی پیوسته حسابداری است. بخش  روانشناسی نیز در مقطع کارشناسی پیوسته فعالیت دارند.