موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده علوم انسانی
بخش روانشناسی
مریم مکلا
دبیر انجمن علمی
کارشناسی روانشناسی
محمد کدیور
معاون انجمن
روانشناسی
مائده زادسر
عضو انجمن
روانشناسی
علیرضا مجاب قصرالدشتی
عضو انجمن
روانشناسی
شیرین قانع
عضو انجمن
روانشناسی
مهدی جانی پور
مسئول نشریه انجمن
روانشناسی