موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده علوم انسانی
بخش حقوق
غلامرضا جاهدماه
دبیر اجرایی
کارشناسی حقوق
محدثه فرزانه
عضو اصلی
کارشناسی حقوق
حدیث آقابزرگی نائینی
عضو اصلی
کارشناسی حقوق
ساناز بلوردی
عضو اصلی
کارشناسی حقوق