موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده علوم انسانی
بخش مدیریت
امین اسکندری
عضو انجمن
مدیریت
نجمه شاهوران
عضو انجمن
مدیریت
امینه الهی صدر
عضو انجمن
مدیریت
هانیه صف شکن
عضو انجمن
مدیریت
نیلوفر نظری
عضو انجمن
مدیریت