موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده علوم انسانی
بخش حسابداری
اصول حسابرسی 2
اصول حسابداری 3
حسابداری مالی پیشرفته
حسابداری پیشرفته 1
اصول حسابداری 2
حسابداری میانه1
مدیریت مالی
حسابداری مالیاتی
حسابداری صنعتی(مدیریت)
حسابداری پیشرفته 2
حسابداری پیشرفته
کاربرد رایانه در حسابداری
حسابداری مدیریت استراتژیک از تئوری تا عمل (جلد 2)
حسابداری شرکت ها 1(شرکت های تضامنی و مشارکت های خاص)
حسابداری مدیریت پیشرفته
اصول حسابرسی
روش تحقیق در حسابداری
حسابداری صنعتی3
اصول حسابداری 1
حسابداری مالیاتی
حسابداری میانه 2
حسابرسی