موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده علوم انسانی
بخش مدیریت
استاد عشق
از خوب به عالی
سنگفرش هر خیابان از طلاست
مدیر یک دقیقه ای
اقتصاد خرد – رشته مدیریت (ویرایش پنجم)
شبیه سازی کامپیوتری در علم مدیریت و مهندسی صنایع
گفتارهایی در فلسفه تئوری های سازمان دولتی
هوش مالی خود را افزایش دهید
مدل کسب و کار شما
آموزش گام به گام مدیریت مالی
تنش زدایی در روابط انسانی و مدیریت
تیم سازی در قرن بیست و یکم
مدیریت مالی نوین
مدیریت خوشنامی
از خوب به عالی
انتظار عدالت و عدالت در سازمان
مدیریت کانون های تفکر در عرصه خط مشی های عمومی
استراتژی روابط عمومی
پنجاه و دو اشتباه بزرگ در سرمایه گذاری
رفتار سازمانی
مدیریت دانش
برند سازی مقصد گردشگری
مدیریت ارتباطات
مدیریت دگرگونی
طراحی ساختار سازمانی
اصل موفقیت 80/20
پنجاه و سه اصل تصمیم گیری
ریسک اعتباری:اندازه گیری و مدیریت
دیدگاه های کلیدی در مدیریت
اخلاق در مدیریت
مدیریت خدمات
مدیریت خدمات
مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان
مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان
مهارت های زندگی
مدیریت بازاریابی
مبانی سازمان و مدیریت
مدیریت استراتژیک رفتار سازمانی
مدیریت خودشناسی