موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده علوم انسانی
بخش حقوق
کارشناسی ارشد حقوق (مالی-اقتصادی)