موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده علوم انسانی
بخش حسابداری
کارشناسی ناپیوسته حسابداری