موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده علوم انسانی
بخش روانشناسی
کارشناسی ارشد روانشناسی بالین