موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده علوم انسانی
بخش حقوق
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی