موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده علوم انسانی
بخش روانشناسی
مدیر گروه و ساعات مشاوره
خانم بهناز باغبان باشی
کارشناسی ارشد روانشناسی


07136987


ساعات مشاوره: دوشنبه 13-11:30، ساختمان فرهنگ شهر، دفتر دانشکده علوم انسانی