موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده علوم انسانی
بخش مدیریت
مدیر گروه و ساعات مشاوره
دکتر عباس ثابت
دکترای مدیریت از دانشگاه علامه طباطبائی


07136987
Sabet@apadan.ac.ir


ساعت مشاوره : روز های زوج ساعت  12__8 ساختمان معلم ، با کسب وقت قبلی