موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده علوم انسانی
بخش حقوق
مدیر گروه و ساعات مشاوره
دکتر آیدا مخترع
مدیرگروه کارشناسی پیوسته حقوق


07136987
mokhtare.aida@gmail.com


ساعات حضور جهت مشاوره خانم دکتر مخترع :

دوشنبه ها       16__14   ساختمان فرهنگشهر

 سه شنبه ها     12__10  ساختمان معلم

پبج شنبه  ها     12__11  ساختمان فرهنگشهر