موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده علوم انسانی
بخش مدیریت
مدیر گروه و ساعات مشاوره
آقای دکتر عباس ثابت
مدیر گروه کارشناسی پیوسته مدیریت مالی


07136987
abbas.sabet2016@yahoo.com


ساعت مشاوره : روز های زوج ساعت  12__8 ساختمان معلم ، با کسب وقت قبلی