موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده علوم انسانی
بخش مدیریت
مدیر گروه و ساعات مشاوره
دکتر اردلان فیلی
دکترای مدیریت از دانشگاه فردوسی مشهد


07136987201
Feili@apadana.ac.ir


ساعات مشاوره: همه روزه از ساعت 12__10 ساختمان معلم ، با کسب وقت قبلی