موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده علوم انسانی
بخش مدیریت
کارشناس گروه
سیده زینب موسوی
کارشناس بخش آموزش

071-36987-107
zmousavi481@yahoo.com

ایام هفته ساعات حضور مکان حضور
شنبه 14:30- 8:00 ساختمان مرکزی، طبقه همکف، آموزش
ک شنبه 8:00-14:30 ساختمان مرکزی، طبقه همکف، آموزش
دو شنبه 8:00-14:30 ساختمان مرکزی، طبقه همکف، آموزش
سه شنبه 8:00-14:30 ساختمان مرکزی، طبقه همکف، آموزش
چهارشنبه 8:00-14:30 ساختمان مرکزی، طبقه همکف، آموزش
پنج شنبه 8:00-13:00 ساختمان مرکزی، طبقه همکف، آموزش