موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده علوم انسانی
بخش مدیریت
طرح درس های رشته

عنوان درسدانلود فایل
مباني سازمان و مديريت
اصول حسابداري 1