موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده علوم انسانی
بخش مدیریت
طرح درس های رشته
a21fda0f-c12e-4c13-b1cd-1d21c0e12f29.pdf

عنوان درسدانلود فایل
اخلاق و احکام کسب و کار (فاطمه کبیری)
روش هاي تحقيق کسب و کار (عباس ثابت)