موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده علوم انسانی
بخش حقوق
چارت درسی

 

اختیاری 6
اصلی 26
پیشنیاز عمومی 2
کمبود - جبرانی 10
کل برای دانشجویان غیر مرتبط 44
کل برای دانشجویان  مرتبط 34

ترم اول

شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
  روش تحقیق و مآخذشناسی 2 عمومی نظری - -
  حقوق مدنی 3 3 کمبود-جبرانی نظری ویژه دانشجویان غیر مرتبط -
  حقوق تجارت 2 2 کمبود-جبرانی نظری ویژه دانشجویان غیر مرتبط -
  متون حقوقی 1 1 اصلی نظری - -
  سازمان های اقتصادی بین الملل 1 اصلی نظری - -
  حقوق مالی - محاسباتی و بودجه 2 اصلی نظری - -
  مبانی فقهی حقوق مالی - اقتصادی 1 2 اصلی نظری - -
  حقوق محیط زیست 1 اختیاری نظری - -
مجموع واحد 14

ترم دوم

شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
  حقوق تجارت 3 2 کمبود-جبرانی نظری ویژه دانشجویان غیر مرتبط -
  حقوق مدنی 6 3 کمبود-جبرانی نظری ویژه دانشجویان غیر مرتبط -
  متون حقوقی 2 1 اصلی نظری - -
  حقوق تجارت الکترونیکی 1 اصلی نظری - -
  حقوق بانکی داخلی و بین المللی 2 اصلی نظری - -
  حقوق پیمانکاری - مهندسین مشاور 1 اصلی نظری - -
  حقوق مالیاتی 1 اصلی نظری - -
  حقوق کیفری اقتصادی  1  2 اصلی نظری - -
  حقوق سرمایه گذاری خارجی در ایران 1 اختیاری نظری - -
مجموع واحد 14

ترم سوم

شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
  سمینار 1 اصلی عملی - -
  حقوق رقابت 1 اصلی نظری - -
  تجزیه و تحلیل آراء قضایی مرتبط با مسائل مالی و اقتصادی 2 اصلی نظری - عملی - -
  روش های استقراض از منابع مالی بین المللی 2 اصلی نظری - -
  حقوق اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی 2 اصلی نظری - -
  حقوق بازرگانی و گمرکی 2 اختیاری نظری - -
  حقوق بیمه 1 اختیاری نظری - -
  حقوق بورس اوراق بهادر و کالا 1 اختیاری نظری - -
مجموع واحد 19

ترم چهارم

شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
  پایان نامه 14 اصلی نظری - -
مجموع واحد 4

 


دانلود فایل چارت درسی