موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده علوم انسانی
بخش مدیریت
چارت درسی

دانشجوی محترم؛ لطفا فایل pdf چارت درسی خود را از پایین همین صفحه دانلود نمایید.

    اختیاری 8
عمومی 22
تخصصی 36
پایه 38
اصلی 34
کل واحد 138

ترم اول

شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
3456455 اصول حسابداری 1 3 پایه نظری - -
3456451 ریاضیات پایه 3 پایه نظری - -
34564513 روانشناسی صنعتی 2 پایه نظری - -
34564514 مبانی سازمان و مدیریت 3 اصلی نظری - -
1010 زبان خارجه 3 عمومی نظری - -
1009 فارسی 3 عمومی نظری - -
1001 اندیشه اسلامی 1 2 عمومی نظری - -
مجموع واحد 19

ترم دوم

شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
3456452 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 3 پایه نظری ریاضیات پایه -
3456456 اصول حسابداری 2 3 پایه نظری اصول حسابداری1 -
3456457 آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت1 3 پایه نظری ریاضیات پایه -
34564510 اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام 2 پایه نظری - -
34564515 مدیریت رفتار سازمانی 3 اصلی نظری مبانی سازمان و مدیریت -
1006 انقلاب اسلامی 2 عمومی نظری - -
مجموع واحد 17

ترم سوم

شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
3456458 آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت2 3 پایه نظری آمار و احتمالات 1 -
34564512 احکام کسب و کار 3 پایه نظری - -
3456453 اقتصاد خرد 3 پایه نظری ریاضیات پایه -
34564516 مدیریت منابع انسانی 3 اصلی نظری مدیریت رفتار سازمانی -
34564525 اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی 2 اصلی نظری - -
1004 اخلاق اسلامی 2 عمومی نظری - -
1020 تربیت بدنی 1 عمومی عملی - -
مجموع واحد 17

ترم چهارم

شماره درس نام درس واحد نوع درس   پیشنیاز همنیاز
3456454 اقتصاد کلان 3 پایه نظری اقتصاد خرد -
3456459 روش تحقیق در مدیریت 3 پایه نظری آمار و احتمالات 1 -
34564522 حسابداری صنعتی 1 3 اصلی نظری اصول حسابداری 2 -
34564517 تحقیق در عملیات 1 3 اصلی نظری ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت -
34564520 آموزش مهارتهای حرفه ای 2 اصلی نظری مبانی سازمان و مدیریت - مدیریت رفتار سازمانی -
1002 اندیشه اسلامی 2 3 عمومی نظری - -
مجموع واحد 16

ترم پنجم

شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
34564518 تحقیق در عملیات 2 3 اصلی نظری تحقیق در عملیات 1 -
34564523 مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت 3 اصلی نظری اقتصاد خرد- اقتصاد کلان -
34564539 سیستم های اطلاعاتی در مدیریت 3 اختیاری نظری - -
34564526 حسابداری صنعتی 2 3  تخصصی نظری حسابداری صنعتی 1 -
34564537 بررسی اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی طرح های صنعتی 3 تخصصی نظری حسابداری صنعتی 1- اقتصاد کلان -
34564531 زبان تخصصی 1 2 تخصصی نظری زبان عمومی -
1021 ورزش 1 1 عمومی عملی تربیت بدنی -
مجموع واحد 18

ترم ششم

شماره درس نام درس واحد نوع درس   پیشنیاز همنیاز
34564530 تحقیق در عملیات 3 3 تخصصی نظری تحقیق در عملیات 2 -
34564524 مدیریت تولید و عملیات 3 اصلی نظری تحقیق در عملیات 1 -
34564528 مدیریت کیفیت و بهره وری 3 تخصصی نظری آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 2 -
34564519 مدیریت مالی از منظر اسلام 3 اصلی نظری اصول حسابداری2 - اقتصاد کلان -
34564540 کار سنجی و روش سنجی 3 اختیاری نظری تحقیق در عملیات 2 - مدیریت تولید و عملیات  -
34564532 زبان تخصصی 2 2 تخصصی نظری زبان تخصصی 1 -
1003 تاریخ تحلیلی صدر اسلام 2 عمومی نظری - -
مجموع واحد 19

ترم هفتم

شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
34564527 مدیریت عملیات خدمات 3 تخصصی نظری مدیریت تولید و عملیات -
34564533 مدیریت پروژه 3  تخصصی نظری تحقیق در عملیات 1 - مدیریت تولید و عملیات -
34564535 مدیریت عملکرد در سازمان های صنعتی 3 تخصصی نظری مدیریت کیفیت و بهره وری -
34564521 بازاریابی و مدیریت بازار 3 اصلی نظری مبانی سازمان و مدیریت - اقتصاد کلان -
34564529 سیستم های خرید، انبار داری و توزیع 3 تخصصی نظری مدیریت تولید و عملیات -
1017 دانش خانواده و جمعیت 2 عمومی نظری - -
مجموع واحد 17

ترم هشتم

شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
34564534 طرح ریزی، تعمیرات و نگهداری 3 تخصصی نظری آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 2 - مدیریت تولید و عملیات -
34564538 پروژه 2 تخصصی نظری سال آخر - ترم آخر -
34564536 مدیریت کارخانه 3 تخصصی نظری تحقیق در عملیات 2 - مدیریت تولید و عملیات -
34564541 اصول و مبانی کارآفرینی 2 اختیاری نظری - -
34564511 کاربرد کامپیوتر در مدیریت 3 پایه نظری - -
1005 متون اسلامی 2 عمومی نظری - -
مجموع واحد 15

 

 

 


دانلود فایل چارت درسی