موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده علوم انسانی
بخش مدیریت
چارت درسی

دانشجوی محترم؛ لطفا فایل pdf چارت درسی خود را از پایین همین صفحه دانلود نمایید.

 

 اختیاری 8
عمومی 22
تخصصی 40
پایه 42
اصلی 26
کل واحد 138

ترم اول

شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
  اصول حسابداری 1 3 پایه نظری - -
  مهارت های زندگی 2 اختیاری نظری - -
  مبانی سازمان و مدیریت 3 اصلی نظری - -
  زبان خارجی 3 عمومی نظری - -
  فارسی 3 عمومی نظری - -
  اندیشه اسلامی 1 2 عمومی نظری - -
  ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 3 پایه نظری - -
مجموع واحد 19

ترم دوم

شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
  اصول حسابداری 2 3 پایه نظری اصول حسابداری 1 -
  آمار و کاربرد آن در مدیریت 3 پایه نظری ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت -
  روانشناسی کار 2 پایه نظری - -
  مدیریت رفتار سازمانی 3 اصلی نظری مبانی سازمان و مدیریت -
  ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت مالی 3 پایه نظری/عملی ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت -
  انقلاب اسلامی 2 عمومی نظری - -
  اخلاق اسلامی 2 عمومی نظری - -
  تربیت بدنی 1 1 عمومی نظری - -
مجموع واحد 17

ترم سوم

شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
  اقتصاد خرد 3 پایه نظری ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت -
  آمار و کاربرد آن در مدیریت مالی 3 پایه نظری/عملی آمار و کاربرد آن در مدیریت -
  مدیریت منابع انسانی 3 اصلی نظری مدیریت رفتار سازمانی -
  اصول مدیریت مالی 1 4 تخصصی نظری/عملی اصول حسابداری 2 -
  تحقیق در عملیات 1 3 اصلی نظری/عملی ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت -
  اندیشه اسلامی 2 2 عمومی نظری اندیشه اسلامی 1 -
مجموع واحد 18

ترم چهارم

شماره درس نام درس واحد نوع درس نوع درس پیشنیاز همنیاز
  اقتصاد کلان 3 پایه نظری اقتصاد خرد -
  روش تحقیق در مدیریت 3 پایه نظری و عملی آمار و کاربرد آن در مدیریت -
  حسابداری صنعتی 3 پایه نظری اصول حسابداری 2 -
  تحقیق در عملیات 2 3 اصلی نظری و عملی تحقیق در عملیات 1 -
  اصول مدیریت مالی 2 4 تخصصی نظری و عملی اصول مدیریت مالی 1 -
  تاریخ تحلیلی صدر اسلام 21 عمومی نظری - -
  تربیت بدنی 2 1 عمومی عملی تربیت بدنی 1 -
مجموع واحد 19

ترم پنجم

شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
  بازاریابی و مدیریت بازار 2 اصلی نظری مبانی سازمان و مدیریت  
  توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 2 پایه نظری اقتصاد کلان -
  اقتصاد سنجی مالی 3 اصلی نظری و عملی آمار و کاربرد آن در مدیریت مالی  
  مبانی بانکداری و مدیریت بانک 3 تخصصی نظری اصول مدیریت مالی 2 -
  سیستم های اطلاعاتی مالی 2 اختیاری نظری و عملی اصول مدیریت مالی 2  
  مبانی مدیریت سرمایه گذاری 4 تخصصی نظری و عملی اصول مدیریت مالی 2 -
مجموع واحد 16

ترم ششم

شماره درس نام درس واحد نوع درس نوع درس پیشنیاز همنیاز
  مدیریت مالی در ایران 2 تخصصی نظری اصول مدیریت مالی 2 -
  نهادهای پولی و مالی 3 تخصصی نظری اصول مدیریت مالی 2 -
  بازار پول و سرمایه 3 تخصصی نظری اصول مدیریت مالی 2 -
  مبانی ریسک و مدیریت بیمه 3 تخصصی نظری اصول مدیریت مالی 2 -
  برنامه ریزی مالیاتی 2 تخصصی نظری اصول مدیریت مالی 2 -
  متون مالی 1 2 تخصصی نظری - -
  مبانی مهندسی مالی 3 تخصصی نظری مبانی مدیریت سرمایه گذاری -
  اصول تهیه و تنظیم کنترل بودجه دولتی 2 اختیاری نظری اقتصاد کلان و اصول حسابداری 2 -
مجموع واحد 20

ترم هفتم

شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
  حسابرسی 3 پایه نظری اصول حسابداری 2 -
  پول و ارز و بانکداری 3 اصلی نظری اقتصاد کلان -
  مدیریت استراتژیک 3 اصلی نظری بازاریابی و مدیریت بازار -
  نهادهای پولی و مالی بین الملل 2 تخصصی نظری اصول مدیریت مالی 2 -
  مالیه عمومی 2 اختیاری نظری اقتصاد کلان -
  دانش خانواده 1 عمومی نظری - -
مجموع واحد 14

ترم هشتم

شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
  کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت 3 پایه نظری و عملی - -
  حقوق بازرگانی 2 پایه نظری نهادهای پولی و مالی -
  قراردادهای بیمه 3 تخصصی نظری مبانی ریسک و مدیریت بیمه -
  متون مالی 2 2 تخصصی نظری متون مالی 1 -
  متون اسلامی 2 عمومی نظری - -
مجموع واحد 12

دانلود فایل چارت درسی