موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده علوم انسانی
بخش مدیریت
چارت درسی

دانشجوی محترم؛ لطفا فایل pdf چارت درسی خود را از پایین همین صفحه دانلود نمایید.

 

اختیاری 6
اصلی 30
تخصصی 12
کل واحد 48

ترم اول

شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
407000 اخلاق و احکام کسب و کار 3 اصلی  نظری - -
407001 اصول اقتصاد 3 اصلی  نظری - -
407002 حسابداری برای مدیران 3 اصلی  نظری - -
407003 نظریه های سازمان و مدیریت 3 اصلی  نظری - -
مجموع واحد 12

ترم دوم

شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
407004 مدیریت رفتار سازمانی 3 اصلی  نظری - -
407005 مدیریت مالی 3 اصلی  نظری حسابداری برای مدیران -
407006 مدیریت استراتژیک 3 اصلی  نظری - -
407007 مدیریت بازاریابی 3 اصلی  نظری - -
مجموع واحد 12

ترم سوم

شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
407008 مدیریت منابع انسانی 3 اصلی نظری مدیریت رفتار سازمانی -
407010 تصمیم گیری برای مدیران 3 اختیاری نظری - -
407012 بازارها و نهادهای مالی 3 تخصصی نظری مدیریت مالی -
407013 مدیریت سرمایه گذاری 3 تخصصی نظری مدیریت مالی -
مجموع واحد 12

ترم چهارم

شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
407009 مدیریت عملیات 3 اصلی نظری - -
407011 توسعه پایدار و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی 3 اختیاری نظری    
407014 پایان نامه 6 تخصصی عملی    
مجموع واحد 12

دانلود فایل چارت درسی