موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده علوم انسانی
بخش حقوق
معرفی رشته

باسمه تعالی

(کارشناسی ارشد حقوق مالی _ اقتصادی  )

این دوره یکی از برنامه های علمی تخصصی حقوق است که به منظور آموزش ابعاد فقهی  و حقوقی مطرح در مسائل مالی و اقتصادی داخلی و بین المللی تشکیل می گردد.برنامه های آموزشی این دوره به نحوی طراحی گردیده که ضمن تناسب با رشته و توسعه علم و فناوری در دنیای  فعلی  با برنامه و سیاست های اقتصادی و توسعه ای دولت ، هماهنگ و منطبق می باشد در این دوره دانشجویان با مطالعه و تحقیق موضوعات حقوق مالی و اقتصادی کشور و مطالعه تطبیقی نسبت به موضوعات مشابه  در کشور های پیشرفته توانایی قدرت تجزیه و تحلیل و تطبیق این مقررات را در موضوعات متنازع فیه  کسب  می نمایند در این دوره  با توجه به مقررات جاری و مدیریت مالی و دولتی  و سیاست های اخیر نظام مبنی بر خصوصی  سازی و واگذاری امور تصدی گری به بخش خصوصی ، مطالعه و تحقیق و پژوهش در خصوص مقررات مالی و اقتصادی حاکم بر بخش های دولتی ، عمومی و خصوصی و روابط بین بخش دولتی  و خصوصی که کاربرد علمی دارد طراحی گردیده است.

بدین مظور در این دوره اهداف زیر را تعقیب می نماید :

1_ تربیت نیرو های متخصص برای رفع نیاز های حقوقی مالی _اقتصادی کشور به ویژه در سنگر قوه قضاییه و همچنین آماده نمودن نیرو های  توانمند برای حضور در عرصه بین الملل در ارتباط با مسائل مختلف حقوقی مالی _ اقتصادی .

2_آشنایی دانشجویان با قواعد و مقررات داخلی و بین المللی مربوط به حقوق مالی _ اقتصادی  سازمان ها و موسسات داخلی و بین المللی به منظور ارتقا  سطح آمادگی  آنان برای پاسخگویی به نیاز های علمی و اجرایی هنگام با تحولایت علمی روز و اداره امور  دستگاه های مرتبط در سطح شهرستان ، استان ، کشور  با روش های علمی می باشد .

 

دوره کارشناسی ارشد حقوق مالی _اقتصادی ( بدون احتساب یک نیم سال تحصیلی به منظور گذراندن دروس کمبود و پیشنیاز  عمومی و با احتساب زمان تهیه و دفاع از پایان نامه ) حداقل 4 نیم سال تحصیلی و حداکثر 6  نیم سال تحصیلی خواهد بود. تعداد کل واحد هاس درسی حقوق مالی _ اقتصادی 32 واحد و به شرح ذیل می باشد :

1_ دروس اختصاصی ( اعم از الزامی 22 واحد و اختیاری 6  واحد ) که جمعاَ 28  واحد می باشد  .

2_پایان نامه 4 واحد مطابق مقررات مربوط به کارشناسی ارشد مصوب مراجع ذیصلاح .

تبصره یک : دروس پیش نیاز عمومی به تشخیص گروه آموزشی قبل از دروس الزامی به دانشجویان ارائه می گردد.

تبصره  دو : دروس کمبود بر اساس مقررات به تناسب رشته تحصیلی مقطع کارشناسی دانشجو به تشخیص گروه آموزشی مربوطه به دانشجویان ارائه می گردد