موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده علوم انسانی
معرفی دانشکده

دانشکده علوم انسانی از سال 1394 با رشته حسابداری در موسسه آموزش عالی آپادانا تاسیس شد، و در سال های بعد با اضافه شدن رشته های مدیریت، حقوق و روانشناسی توسعه یافت. این دانشکده در حال حاضر دارای چهار بخش، هشت رشته مقطع و دوازده هیات علمی است. بخش مدیریت دانشکده دارای رشته های کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش مالی، کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی و کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی می باشد. بخش حسابداری نیز دارای رشته های کارشناسی پیوسته حسابداری، کارشناسی ناپیوسته حسابداری و کاردانی پیوسته حسابداری است. بخش های حقوق و روانشناسی نیز هر یک در مقطع کارشناسی پیوسته فعالیت دارند.

ممتازین
علیرضا حمزوی
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی (مهر96) معدل: 19/36
ملیکا علی پور دوانی نژاد
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی (مهر95) معدل: 17/85
ناهید مهری
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی (مهر96) معدل: 17/69
سیده زهرا زاهد زاهدانی
رتبه اول کارشناسی روانشناسی(مهر96)،معدل:19.42
امیر صلحی
رتبه اول کارشناسی حقوق(مهر96)،معدل:19.34
نجمه زارع مهذبیه
رتبه اول کارشناسی ناپیوسته حسابداری(مهرو بهمن 96)، معدل:19.53
حسین مرشدی
رتبه اول کارشناسی پیوسته حسابداری(مهر و بهمن 96)،معدل:19.24
سارا معصومی
رتبه اول کارشناسی پیوسته حسابداری (مهر و بهمن 95)،معدل:19.51
آیگین گلابلی
رتبه اول کاردانی پیوسته حسابداری(مهر 95)،معدل: 19.56
مریم حسینی
رتبه اول کاردانی پیوسته حسابداری(مهر و بهمن 96)،معدل: 17.2
راضیه جولائی
رتبه اول کارشناسی روانشناسی (بهمن96)،معدل:19.5
فاطمه پرویزی
رتبه اول کارشناسی ناپیوسته حسابداری (مهر و بهمن 95)،معدل:17.54
معرفی کتاب