عنوان کتاب : رابطه ء درمانی در درمان های شناختی رفتاری

ترجمه : مرتضی فیاضی ، اکبر رستمی

اثری از پاول گیلبرت

ناشر : کتاب ارجمند با همکاری انتشارات ارجمند

چاپ اول فروردین 1396

ناظر چاپ : سعید خانکشلو

نسخه : 1100 نسخه

سرپرست تولید : پروین عبدی

صفحه آرا : معصومه دلنواز

مدیر هنری : احسان ارجمند

این کتاب شامل 12 فصل است .

فهرست مطالب :

فصل 1 : مقدمه و کلیات

فصل 2 : عناصر فعال رابطهء درمانی که در پیشبرد درمان نقش دارند

فصل 3 : نقش هیجان در رابطهء درمانی درمان های هیجان دار

فصل 4 : رابطه درمانی مضامینی از شناخت اجتماعی و انتقال

فصل 5 :  شناسایی و بر طرف کردن گسست های ایجاد شده در اتحاد درمانی

فصل 6 : تکامل ذهن و نقش شفقت در رابطهء درمانی

فصل 7 : نقش الگو های عامل درونی دلبستگی در رابطهء درمانی

فصل 8 : رابطهء درمانی در شناخت درمانی با مراجعان دشوار

فصل 9 : رابطه درمانی در رفتار درمانی دیالکتیکی

فصل 10 : استفاده از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به منظور تقویت رابطه درمانی ......

فصل 11 : ناهمخوانی طرح واره ای در رابطهء درمانی

فصل 12 : خود و خوداندیشی در رابطهء درمانی

مقدمه :

همۀ ما می‌دانیم که درمان صرفاً "به‌کارگیری تکنیک‌ها" نیست، بلکه این رابطۀ انسانی است که می‌تواند اثربخشی درمان را تسهیل کرده یا مختل کند. می‌بینیم که بالینگران سنت‌های درمانی دیگر این انتقاد را به CBT وارد می‌دانند که این درمان به پیچیدگی‌ها و اهمیت رابطۀ درمانی توجه کافی ندارد. هرچند اعتقاد ما بر این است که این انتقادها مبالغه‌آمیز هستند، اما بسیاری از ما که از CBT استفاده می‌کنیم می‌توانیم با درک بهتر از رابطۀ درمانی و کار بر روی آن در جهت منفعت بیماران گام برداریم. رابطۀ درمانی در درمان‌های شناختی‏رفتاری در ادبیات CBT یک اثر منحصربه‏فرد به حساب می‌آید. مؤلفان فصول مختلف این کتاب در پی پاسخ دادن به این سؤال هستند که داشتن چه نوع رابطه‌ای با مراجع می‌تواند پیامدهای درمانی مثبتی به ارمغان آورد. این کتاب برای درمانگرانی که می‌خواهند بدانند چگونه با مراجعان برخورد کنند تا ایشان احساس امنیت کرده و نسبت به درمان متعهد شوند؛ چگونه با مشکلات ایجاد شده در فرایند درمان کنار بیایند؛ تعاملات لحظه‏به‏لحظه بین درمانگر و مراجع را چگونه مفهوم‌پردازی کرده و با مسائل مربوط به خاتمۀ درمان چگونه برخورد کنند، سودمند خواهد بود.