عنوان کتاب : فیزیولوژی اعصاب و غدد درون ریز

مترجم و مولف : دکتر سید علی حائری روحانی

چاپ اول : تابستان 1378

چاپ شانزدهم : پاییز 1394

چاپ بیستم :  پاییز1396

ویراست :2

چاپ و صحافی : مشعر

ناشر : تهران ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت ) ، پژوهشکده ء تحقیق و توسعه ء علوم انسانی

این کتاب شامل14 فصل است

فهرست مطالب

فصل 1 : فنون و روش های تحقیق در علوم اعصاب

فصل 2 : سوخت و ساز یاخته های عصبی

فصل 3 : ویژگی های ساختمانی و عملی یاخته های عصبی

فصل 4 : سیناپس و انتقال پیام ها بین تورونها

فصل 5 : بافت همبند عصبی ((توروگلیا))

فصل 6 : چگونگی ایجاد و شکل گیری دستگاه عصبی مرکزی

فصل 7 : سیستم های حسی دستگاه عصبی

فصل 8 : سیستم های حرکتی دستگاه عصبی

فصل 9 : مغز و حالات هیجانی

فصل 10 : اعمال عالی و دستگاه عصبی

فصل 11 : دستگاه عصبی خودکار

فصل 12 : اعصاب مغزی و نخاعی

فصل 13 : تفاوت های ساختمانی و عملی نیمکره ء مغز

فصل 14 : فیزیولوژی غدد درون ریز

مقدمه :

فیزیولوژی یکی از شاخه های زیست شناسی است که طرز کار یاخته های بدن و بافت ها و اندام ها را بررسی می کند. در فیزیولوژی اعصاب، ویژگی های زیستی یاخته های عصبی (نورون ها) و رشته های آن ها (اعصاب) بررسی می شوند و در فیزیولوژی غدد درون ریز (آندوکرینولوژی) اعمال ترشحات غدد داخلی (هورمون ها) مطرح می شوند.
محیط داخلی بدن مایعی است که سلول های بدن را فرا گرفته و اطراف آن ها در حرکت است و نیاز آن ها را به آب، مواد غذایی، اکسیژن و مواد دیگر برآورده می سازد و مواد زاید را از آن ها دور می کند. محیط داخلی بدن انسان شامل پلاسمای خون و مایع میان بافتی است. بخشی از پلاسمای خون از دیواره نازک مویرگ ها به فضاهای بین سلول های بدن تراوش می کند و مایع میان بافتی را می سازد.