پدیده جدید که امروز مدیران را با چالش جدی مواجه کرده است((واقعیت مجازی )) است .واقعیت مجازی بر محیطی دلالت دارد که جایگزین محیط کار امروزی خواهد شد : محیطی شبیه سازی شده که کاربران میتوانند وارد ان شوند و در ان گردش کنند و با اشیاء داخل ان تعامل داشته باشند به مثابه نخستین نمونه های عملی کاربرد واقعیت مجازی – میتوان به تربیت خلبان در پرواز های شبیه سازی شده اشاره کرد که کاربرد تفریحی ان به طور روز افزونی در بازی های ویدوئویی معمول شده است.