میتوان گفت مدریت بازرگانی به بحث در مور پیرامون چگونگی کنترل  سود – سرمایه – هزینه و استفاده بهینه از امکانات موجود میپردازد ما دراین کتاب  با چگونگی برنامه ریزی استراتوژیک بازاریابی و رفتارهای صحیح برای پیشرفت سازمان – نیاز ها و خواسته های سازمان – و برنامه ها راهبردی برای سود بیشتر زمان و وظایف مدیر بازرگانی اشنا خواهید شد.