نویسنده:جیمزای.فیتزسیمونز و موناجی.فیتزسیمونز

ترجمه:دکتر سید محمد اعرابی و داوود ایزدی

چاپ چهارم ۱۳۹۴

خلاصه:

ماهیت چند رشته ای مدیریت خدمات در سال ۱۹۹۰ در سمینار بین المللی تحقیقات در فرانسه و از طرف شرکت کنندگان رشته های مختلف،از جمله مدیریت عملیات،بازاریابی و رفتار سازمانی تایید شد.

سه موضوع زیر در سراسر این کتاب وجود دارد:

۱-دیدگاه سیستم باز

۲-فرایند خدمات خود محصول

۳-نقش تکنولوژی اطلاعات it