نویسنده:ال.تی.هس مر

ترجمه:دکتر سید محمد اعرابی-داوود ایزدی

چاپ سوم ۱۳۸۹

خلاصه:

سازمان ها-در معنای وسیع کلمه-از شالوده های اصلی اجتماع کنونی اند و مدیریت،مهم ترین عامل در حیات،رشد و بالندکی یا مرگ سازمان هاست.

مدیر،روند حرکت از وضع موجود به سوی وضعیت مطلوب را هدایت میکند و در لحظه اخر،برای ایجاد اینده ای بهتر در تکاپوست.
گذشته با تمام اهمیت و اموختنی هایش و با تمام تاثیری که میتواند بر اینده داشته باشد.