نویسنده:استوارت کرینر

ترجمه:محمدعلی حسین نژاد

انتشار:چاپ دوم ۱۳۸۵

خلاصه:در این کتاب ارا نظریه پردازان بزرگ مقوله ی مدیریت پیرامون موضوعات نو و حساسی از جمله موارد زیر بررسی شده است؛

دنیای جدید مدیریت؛الگوی جدید سازمانی؛مدیریت تغییر و تحول؛پدید اوردن و به کار بستن استراتژی؛موازین مدیریت بر انسان ها؛توانمند سازی؛کار تیمی؛انقلاب کیفیت؛مدیریت بازاریابی؛رهبری در دنیای جدید؛سازمان هایی که می اموزند؛پرورش و توسعه استعداد؛بحث جهانی شدن و ...