نام مولف: دکتر محمد طالبی و نازنین شیرزادی

اسم نشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها

سال نشر: 1390

خلاصه: کنترل ریسک اعتباری، مهم ترین نیازمندی مدیریت موثر شناخته می شود. لذا توسعه روشهای اعتبار سنجی و همچنین فرهنگ سازی در استفاده از این روش ها و تاسیس موسسه های درجه بندی ریسک اعتباری، بخشی از زیرساختهای مورد نیازند.